วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกค้อย หมู่ที่ี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง