องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
สำนักปลัด


 นายสถิตย์  ศรีเชียงสา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
โทร. 062-5035857

นางรุ่งอรุณ  มหามาตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
โทร. 088-0250542

นายปิยะพงษ์ แยงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 081-3203282


 
นางสุชาดา หมื่นคำ
นางสาวกันตพร สิมลี
นางอัจฉราวดี  สิมลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร. 083-3325885 โทร. 092-2791737 โทร. 087-9489486จ่าเอกสิทธิศักดิ์ แสงวงษา
นายชนะพล    ชาครธรรม
นางสาวสุจิตตา  ทองสีดี
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ธุรการ
โทร. 080-0545122 โทร. 084-4724220 โทร. 098-8049963นางนงนุช แสงวงษา
นางสาวนุสรา ใยแก้ว
นายณัฐนันท์  ศรีพุทธา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร. 089-9412355 โทร. 082-8550819 โทร. 092-1687456นายสุรศักดิ์ ชื่นบุญชู
นายสมชาย ศรีเชียงสา
นายขจร สิงหรัตน์
คนงาน
นักการ
คนสวน
โทร. 095-1694609 โทร. 098-3360883 โทร. 064-6420499นายสุมิตร วงษารี
นายอำพร เพ็งวงษา
นายเสนาะ เรืองแจ่ม
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจำรถขยะ
โทร. 088-5492476 โทร. 081-7693593
โทร. 098-5870458นายสงกรานต์ ทองภู
นายศุภลักษณ์ ยางเคลือ
นายณัฐพงษ์ สายโคกกลาง
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
โทร.
โทร. 080-7201745
โทร. 098-2250676นายณัฐวุฒิ กำเนิดหิน
นายสิทธิพงษ์ ดงเจริญ
นายภูริวัตร์ แปยอ
พนักงานประจำรถอเนกประสงค์
พนักงานขับรถอเนกประสงค์
พนักงานประจำรถอเนกประสงค์
โทร. 095-1697933 โทร. 092-4367610
โทร. 064-4659821นายอภิชาต ชัยเดชทยากูล
นางระเบียบ เหล่าสะพาน
นายสุชาติ สีเชียงสา
พนักงานขับรถอเนกประสงค์
แม่บ้าน
จ้างเหมาบริการ
โทร. 099-4634684 โทร. 098-2176926
โทร.นายบุญทัน  พันธ์หล้า

นายจำปี   ต้นกันยา
จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ
โทร.

โทร.