องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวไข่มุก  พรจำศิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-5693502
นางสาวมยุรา รอดอารีย์ นายประสิทธิ์ หมื่นคำ
นางสาวอรอนงค์ ขามธาตุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 091-9087198
โทร .089-2799421
โทร. 087-2159465
นางสาวไพริน  ดาโสม


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


โทร. 095-6585797

 

 
นางสาวรัญชิดา  ปัญญาแก้ว
 นายบุญทัน ยางเครือ นางสาววิชุดา สายโคกกลาง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงาน
โทร. 089-4177751
โทร. 065-0814653
โทร. 082-3162997
 

 


น.ส. ทิพย์วิมล  วารีบุญมา

นายธีระพงศ์  จันศรีชา
 จ้างเหมาบริการ
 จ้างเหมาบริการ
โทร. 063-1172151

โทร. 064-3299373