องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอาระกาล  ตระการวงศา
รองปลัดฯ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ทร.065-2676674
นางสาวอัญชลีพร  ชมระกา
นางนลินี  สะตะ
นางสะอาด  ผ่านวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ครูชำนาญการ
โทร. 094-5419129 โทร. 095-3242146 โทร. 094-4870694

นางพูลสุข เพ็งวงษา

- ว่าง -
ครูชำนาญการ

ครู
โทร. 086-2217389

นางปงค์ใจ  นารถน้ำพอง
นางวรีวรรณ สาเกตุ
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 085-7532142 โทร. 084-2044816

นายกัณหา   ทองภู

นางสัมฤทธิ์  วงษ์ชาลี
จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ
โทร.
โทร.