องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายคำนึง  นามพรหม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
โทร.093-3288681

     
  นางสาวอาระกาล  ตระการวงศา  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  

โทร .065-2676674

 
 
 นายปิยะพงษ์ แยงคำ  นางสาวไข่มุก  พรจำศิล
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-3203282
โทร. 089-5693502
 
 นายอนุกูล  สิมลี นางสาวอาระกาล  ตระการวงศา
 ผู้อำนวยการกองช่าง รองปลัดฯ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 086-2192837
โทร.065-2676674