องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
คู่มือปฏิบัติงาน

 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์
ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
คู่มือการจัดทำงบประมาณ
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.
คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.2539
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
คู่มือการเลื่อนระดับ
คู่มืองานธุรการ
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ
คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือ/ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน
คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
นโยบายการกำกับที่ดี
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓
กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๙
แนวทางการดำเนินงาน
หนังสือกรมแจ้ง อปท.
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน
ความหมายความสำคัญ ๕ ส
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
 
การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการ เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญ)
เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักโภชนาการ (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวช่าญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)