องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

คลิก -->  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

คลิก -->  คำอธิบายแบบประเมินฯ

 

พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

คลิก --> สมรรถนะหลัก

คลิก -->  สมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร

คลิก -->  สมรรถนะประจำสายงาน