องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

 

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี

 

>> รายงานผลโครงการดำเนินงาน

 

>> รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

 

>> ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

 

>> ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

 

>> แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 

>> แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

>> แบบบรรยายลักษณะงาน

 

>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

 

>> ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น