องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]30
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 1 ก.ค. 2557 ]51
3 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 [ 1 ก.ค. 2557 ]50
4 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 [ 1 ก.ค. 2557 ]63
5 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 1 ก.ค. 2557 ]51
6 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพ.ร.บ. พ.ศ.2540 [ 1 ก.ค. 2557 ]54