องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]24
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]24
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2566 ]21
4 แนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ [ 20 เม.ย. 2566 ]20
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2566 ]19
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 20 เม.ย. 2566 ]21
7 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย [ 20 เม.ย. 2566 ]21
8 การดำเนินงานทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2566 ]21
9 วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 [ 19 เม.ย. 2566 ]22
10 การบรรจุแต่งตั้งสายงานผู้บริหาร [ 18 เม.ย. 2566 ]20
11 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2544 [ 18 เม.ย. 2566 ]26
12 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 18 เม.ย. 2566 ]23
13 การบรรจุแต่งตั้ง [ 3 เม.ย. 2566 ]20
14 การบรรจุแต่งบุคลากรด้านสาธารณสุข [ 3 เม.ย. 2566 ]20
15 แบบประเมินข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป [ 3 ต.ค. 2565 ]21
16 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]21
17 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 [ 3 ต.ค. 2565 ]20
18 ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2565 ]21
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2565 ]20
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2565 ]21