องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : www.tambonbuayai.go.th

 
 
การจัดการความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]57
2 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหํารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ต.ค. 2564 ]55
3 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]53
4 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( ธ.ค. 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]54
5 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 21 ธ.ค. 2563 ]58
6 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 15 ธ.ค. 2563 ]53
7 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ [ 1 ธ.ค. 2563 ]54
8 คู่มือ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ธ.ค. 2563 ]53
9 คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 19 พ.ย. 2563 ]51
10 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านวินัย [ 12 พ.ย. 2563 ]51
11 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 9 พ.ย. 2563 ]63
12 คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ [ 2 พ.ย. 2563 ]57
13 การจัดการองค์การรู้ [ 1 ต.ค. 2563 ]56
14 คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]53
15 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 1 ต.ค. 2563 ]53
16 วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน [ 1 ต.ค. 2563 ]56
17 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 1 ต.ค. 2563 ]54
18 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 1 ต.ค. 2563 ]54
19 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 1 ต.ค. 2563 ]52
20 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 1 ต.ค. 2563 ]54
 
หน้า 1|2